Soutěž

Zajímá vás, jaké ceny letos můžete vyhrát a jaká jsou pravidla soutěže? Na této stránce se vše dozvíte.

 • Absolutní vítěz ČESKY PĚŠKY S ČPP

  1x wellness víkend pro 2 osoby

 • 2. – 3. místo ČESKY PĚŠKY S ČPP

  Stan Loap

 • 4. – 6. místo ČESKY PĚŠKY S ČPP

  Vařič Warg Flametower

 • 7. – 10. místo ČESKY PĚŠKY S ČPP

  Cyklo batoh Gateway 15

 • 11. – 15. místo ČESKY PĚŠKY S ČPP

  Sada nádobí Light My Fire MealKit

 • 16. – 20. místo ČESKY PĚŠKY S ČPP

  Termoska na jídlo Zulu Foodie

 • 21. – 30. místo ČESKY PĚŠKY S ČPP

  Čelovka + klíčenka s karabinou

Pravidla soutěže ČESKY PĚŠKY S ČPP

Tato pravidla upravují podmínky Soutěže ČESKY PĚŠKY S ČPP (dále jen „Soutěž") a jsou jediným dokumentem, který zcela a závazně upravuje pravidla této soutěže.

Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem Soutěže je Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3433 (dále jen „Pořadatel").

Organizátorem Soutěže, který poskytuje praktické kroky při jeho organizaci, je Sport Invest Marketing, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 27368637, DIČ: CZ27368637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15867 (dále jen „Organizátor").

Podmínky Soutěže, místo a doba trvání

Soutěž ČESKY PĚŠKY S ČPP

Soutěž se bude konat od 23. 03. 2024 do 12. 10. 2024 (dále jen „Soutěžní období"). Registrační období do Soutěže je ve stejném termínu. Soutěž bude probíhat na pochodech projektu ČESKY PĚŠKY S ČPP (10 vybraných akcí), v rámci kterých se mohou účastníci na místě registrovat do Soutěže.

V případě, že dojde ke změně termínu pochodů či k přerušení či zrušení celé Soutěže, vyhrazuje si Pořadatel a Organizátor Soutěže právo na změny v Soutěži.

Soutěžící

Soutěže se může účastnit každý, kdo dosáhl věku nejméně 15 let a má bydliště v České republice.

Pro účast v soutěžích je nutné se zaregistrovat u stánku ČESKY PĚŠKY S ČPP v cíli daných pochodů a potvrdit bezpodmínečně přijetí těchto pravidel. Součástí registrace (přihlášky) je poskytnutí osobních údajů: jméno, příjmení a e-mailová adresa osoby, která dosáhla věku nejméně 15 let.

Každý účastník se může registrovat pouze jednou a pouze pod svým vlastním jménem a e-mailem a Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo zkontrolovat toto pravidlo technickými i organizačními prostředky.

Všechny osoby, které se podílely na přípravě této Soutěže, zejména osoby zaměstnané nebo v podobném vztahu s Pořadatelem nebo Organizátorem, nejsou způsobilé k účasti v Soutěži, stejně jako osoby v podobném vztahu se zúčastněným autorizovaným partnerem nebo s agenturami pověřenými zajišťováním Soutěže, jejich rodinnými příslušníky a osobami, které jsou kterékoliv z uvedených osob blízké.

Mechanismus Soutěže

Absolutní vítěz ČESKY PĚŠKY S ČPP

Wellness pobyt získá účastník s nejvyšším počtem absolvovaných pochodů v Soutěžním období. V případě shody v počtech absolvovaných pochodů se výherce z těchto účastníků vylosuje náhodným losem.

Dlouhodobá soutěž ČESKY PĚŠKY S ČPP

Výherci dlouhodobé soutěže (Soutěž probíhá po celé Soutěžní období) budou určeni na základě náhodného losování ze všech zaregistrovaných účastníků, kteří absolvovali nejméně 2 pochody. Aby byl účastník zařazen do slosování dlouhodobé soutěže, musí se ve stánku ČESKY PĚŠKY S ČPP zaregistrovat nejméně na 2 pochodech. Pořadatel Soutěže informuje výherce prostřednictvím e-mailu, aby poskytl údaje nezbytné pro zaslání výhry. Pokud vylosovaný Soutěžící nebude reagovat na výzvu Pořadatele soutěže, bude nahrazen vylosovaným náhradníkem.

Soutěž v rámci každého pochodu ČESKY PĚŠKY S ČPP

Každý, kdo se zaregistruje v cíli absolvovaného pochodu projektu ČESKY PĚŠKY S ČPP, má právo zapojit se do Soutěže v rámci každého pochodu, kde se z osudí losují soutěžní kartičky, podle kterých Soutěžící zjistí, zda vyhrál některou z cen, či nikoliv.

Losování

Losování výherců cen v Dlouhodobé soutěži a případné losování absolutního vítěze při shodném počtu absolvovaných pochodů proběhne po skončení posledního pochodu ČESKY PĚŠKY S ČPP.

Ceny

Absolutní vítěz získává 1x wellness pobyt na jednu noc pro dvě osoby.

Dlouhodobá soutěž probíhá v rámci všech 10 pochodů, kdy se po skončení posledního pochodu vylosuje 30 Soutěžících, kteří absolvovali nejméně 2 pochody. Vylosovaní Soutěžící získají některou z vybraných cen: stan, vařič, cyklo batoh, sada nádobí, termoska na jídlo, čelovka.

Na Soutěžích v rámci každého pochodu bude probíhat losování o tyto ceny: plecháček, lahev, tkaničky, pláštěnka v kouli, plátěná taška, náplasti, klíčenka s karabinou, placka, lipo, dotykové rukavice, cestovní sada lahviček.

Soutěž se uskuteční v rámci každého jednotlivého pochodu. Výhru není možné vybrat či měnit. 

Kontaktování vylosovaných Soutěžících

Soutěžící bere na vědomí, že registrací do Soutěže souhlasí s tím, že Organizátor může využít jeho osobní údaje pro potřeby Soutěže a kontaktování jeho osoby v případě výhry.

Osobní údaje

Registrací bere soutěžící na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Správci osobních údajů jsou Pořadatel a Organizátor Soutěže.

Předané osobní údaje jsou využity k zařazení konkrétní osoby mezi účastníky Soutěže, vyhodnocení Soutěže, zaslání nebo předání výhry a k informování účastníků o nadcházejících pochodech. Tyto činnosti vykonává Pořadatel ve spolupráci s Organizátorem Soutěže.

Právním titulem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Pořadatele.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání soutěže a dále 1 rok ode dne ukončení Soutěže.

Osobní údaje budou zpracovány Pořadatelem a Organizátorem Soutěže.

Soutěžící má v rámci zpracování osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
 • Právo na omezení nebo blokaci zpracování osobních údajů
 • Právo na výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu
 • Právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se Soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů soutěžícího proto končí bez dalšího jeho účast v Soutěži.

V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na Pořadatele na adrese jeho sídla nebo na info@ceskypesky.cz. Na těchto adresách může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Pořadatel informuje soutěžící, že na webové stránce Soutěže může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „cookies"), a to za účelem usnadnění technického chodu této webové stránky, k provedení Soutěže a k dalším marketingovým účelům Pořadatele. Soutěžící uděluje Pořadateli a Organizátorovi souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je Pořadatel oprávněn jej ze Soutěže vyloučit.

Ostatní ustanovení a podmínky

Přesné specifikace výhry určí výhradně Pořadatel. Zobrazení Výher v propagačních materiálech je ilustrativní. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené výherci v důsledku použití Výhry.

Výherci nejsou oprávněni požadovat finanční nebo jiné druhy plnění jako náhradu výhry. Pořadatel není jinak povinen poskytnout výherci plnění jakýmkoliv jiným způsobem a výherci nebudou mít nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Pořadatele, které není výslovně uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za kvalitu a množství výher poskytnutých třetími stranami. Odpovědnost za případné vady je nutné uplatnit přímo u dodavatele výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit výhry podle vlastního uvážení.

Soutěžící může být ze Soutěže vyloučen, pokud Pořadatel a/nebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly Soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v Soutěži vyloučena apod.).

Pořadatel nebo Organizátor jsou oprávněni kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy Pořadatele nebo Organizátora, může být ze Soutěže vyloučen.

V případě vyloučení soutěžícího ze Soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají Pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení. V případě zániku nároku na výhru nemá soutěžící nárok na žádnou kompenzaci.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu Soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla Soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k odeslání registrace a jinému jednání v rámci Soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci Soutěže Pořadatel nebo Organizátor zaviní.

Pořadatel ani Organizátor neposkytují v souvislosti se Soutěží technickou podporu ani poradenský servis.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v Soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se Soutěže, včetně posouzení splnění podmínek Soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel Soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se Soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi soutěžícími, Organizátorem a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli nedoručené zprávy nebo za nedoručení výhry v souvislosti s chybným uvedením osobních údajů soutěžícího.

Organizátor rozhodne s konečnou platností o jakýchkoli stížnostech nebo předložených námitkách.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Vyplněním registračního formuláře uděluji svůj souhlas s tím, aby Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, jakožto správce osobních údajů, zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození (dále jen „Osobní údaje"), za účelem zasílání marketingových sdělení společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Tento souhlas uděluji na dobu jednoho roku.

Beru na vědomí, že:

 • ke zpracování mých Osobních údajů k výše uvedenému účelu dojde pouze v případě udělení příslušného souhlasu, přičemž udělení souhlasu je zcela dobrovolné;
 • tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu MAIL nebo osobně pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
 • mám právo na přístup k Osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů, právo na přenositelnost Osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR").

Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

V Praze dne 21. 02. 2024

Top